opgave 2e zittijd.

Ontwerp van een klok met de aanduiding van uren, minuten en seconden. Het display wordt gevormd door 6 7-segment displays die aangestuurd worden vanuit één bcd naar 7-segment omvormer. De 6 displays moeten dus worden gemultiplext. Het selecteren van het display gebeurt met pinnen 2,3,4,5,6 en 7 die respectievelijk verbonden zijn met uurtientallen, uureenheden, minuuttientallen, minuuteenheden, secondentientallen en secondeneenheden. De displays zijn common-anode versies.

De waarde die op het display moet worden weergegeven is een BCD-waarde die op pinnen 8, 9, 10 en 11 van de Arduino geplaatst worden.

Elke seconde wordt de tijdsaanduiding in de vorm "uu:mm:ss" ook via de seriële poort naar de PC verstuurd. Baudrate=9600 baud.

Van deze oefening moet een verslag worden ingediend dat mondeling zal verdedigd worden. Het verslag moet een duidelijke weergave zijn van de aanpak en manier van oplossen.

Het bronbestand moet ook ingediend worden.

Indienen gebeurt vóór 20 augustus.

veel succes...