Oefening basis 1

Sluit een knop aan op een interrupt-pin. Sluit een led aan op een andere pin. Een druk op de knop moet de led bedienen, terwijl het hoofdprogramma leeg is. Alles moet dus gebeuren aan de hand van interrupts.

Oefening basis 1

Verbind twee Arduino's via de seriële poort Serial1 (=pinnen 0 en 1). Sluit een knop aan op een interrupt-pin en een led op een andere pin. Zorg dat het indrukken van de knop een bericht stuurt naar de andere Arduino, waardoor de led op de andere Arduino zal wijzigen van toestand.

Oefening gevorderd 1

Gebruik de interrupt-pin van de PCF8574 om een wijziging in de toestand van de uitgangen te detecteren. Lees in de ISR routine de waarde van de 8 I/O pinnen en toon deze via de seriële monitor.

Oefening gevorderd 2

Sluit op de eerste 4 pinnen van de PCF8574 een drukknop aan, en op de andere 4 pinnen een led. Zorg dat de 4 knoppen de vier leds bedienen, volledig via interrupt.

 

RS485 naar TTL-RS232 module

Op de RS485 module staat aan de ene kant DI De RE RO en aan de andere kant Vcc B A Gnd. De verbinding met de Arduino is:

DI -> TX
DE -> pin 3
RE -> pin 4
RO -> RX

opgave 2e zittijd.

Ontwerp van een klok met de aanduiding van uren, minuten en seconden. Het display wordt gevormd door 6 7-segment displays die aangestuurd worden vanuit één bcd naar 7-segment omvormer. De 6 displays moeten dus worden gemultiplext. Het selecteren van het display gebeurt met pinnen 2,3,4,5,6 en 7 die respectievelijk verbonden zijn met uurtientallen, uureenheden, minuuttientallen, minuuteenheden, secondentientallen en secondeneenheden. De displays zijn common-anode versies.

De waarde die op het display moet worden weergegeven is een BCD-waarde die op pinnen 8, 9, 10 en 11 van de Arduino geplaatst worden.

Elke seconde wordt de tijdsaanduiding in de vorm "uu:mm:ss" ook via de seriële poort naar de PC verstuurd. Baudrate=9600 baud.

Van deze oefening moet een verslag worden ingediend dat mondeling zal verdedigd worden. Het verslag moet een duidelijke weergave zijn van de aanpak en manier van oplossen.

Het bronbestand moet ook ingediend worden.

Indienen gebeurt vóór 20 augustus.

veel succes...